Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém e-recruiting skupiny Bizerba Group

Společnost Bizerba SE & Co. KG a její celosvětově působící dceřiné společnosti (dále společně nebo samostatně jako "Bizerba") těší Váš zájem o zaměstnání v naší společnosti a Vaše návštěva našich webových stránek. Tyto kariérní webové stránky a elektronický náborový systém provozuje společnost Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Str. 65, D-72336 Balingen, Německo.

Tímto prohlášením je uchazeč o zaměstnání řádně ze strany společnosti Bizerba informován o zpracování jeho osobních údajů v rámci e-recruitingového systému za účelem podávání žádostí, obsazování pracovních míst a náboru zaměstnanců.

Používání a zveřejňování osobních údajů a účelové vázání údajů

Osobní údaje, které zadáte na webových stránkách E-Recruiting, bude společnost Bizerba shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně pro účely zpracování žádosti a procesu obsazování pracovních míst. Společnost Bizerba uchovává a zpracovává vaše údaje důvěrně po celém světě v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
Pracovní místa jsou ve společnosti Bizerba obsazována ve spolupráci s odpovědnými pracovníky našich personálních oddělení a nadřízenými odbornými útvary. 

Zaměstnanci a nadřízené odborné útvary zapojené do příslušného náborového procesu mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich příslušných úkolů v rámci procesu obsazování pracovních míst. 

Nadřízení odborných oddělení i zaměstnanci našich personálních oddělení mohou patřit k různým společnostem Bizerba. Vaše údaje  tak mohou být v rámci společnosti Bizerba zpřístupněny kompetentním k tomu určeným osobám po celém světě.

Vaše profilové údaje mohou být důvěrně a bezpečně předány třetím stranám (např. poskytovatelům služeb) za předpokladu, že se tito podílejí na místním personálním procesu. Poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni. Důvěrné a bezpečné zacházení s vašimi údaji je zajištěno příslušnými zpracovatelskými smlouvami a pravidelnými audity takových zpracovatelů osobních údajů. 

Pokud dochází k předávání Vašich osobní údajů do třetích zemí (mimo země Evropské unie) tyto jsou předávány výhradně v souladu s čl. 44 GDPR. 

Vaše osobní údaje mohou být tak  předávány státním institucím v rámci plnění zákonných povinností společnosti Bizerba na základě závazných právních předpisů.

Společnost Bizerba garantuje přijetí  vhodných technických a organizačních opatření, aby zajistila, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, a to s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů. Společnost Bizerba zároveň přijala odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které spravuje, před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, jakož i před jejich neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým a právním vývojem. Ochrana osobních údajů je ze strany společnosti zajištěna také vhodnými internými postupy, které garantují subjektu osobních údajů náležitou ochranu nejen navenek, ale i uvnitř společnosti Bizerba.

Výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávany pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu. 

Po ukončení procesu žádosti, pro který jsme obdrželi vaše údaje, tak budou osobní údaje po 6 měsících automaticky vymazány ze systému. Po ukončení procesu žádosti jsou osobní údaje subjektů uchovávány za účelem řáného zdokladování obsazení volných pracovních pozic.

V případě, že se rozhodnete využít náš talent pool, bude automatické vymazání vašeho profilu uchazeče provedeno po 24 měsících.
V případě žádostí o místo v rámci odborné přípravy nebo duálního studia budou údaje vymazány nejpozději do 1. září následujícího roku jako výsledek výběrového řízení.
Máte také možnost své údaje/profil uchazeče v systému kdykoli aktualizovat nebo vymazat.
Svou přihlášku můžete kdykoli stáhnout a/nebo deaktivovat svá schválení. Tato skutečnost je zohledněna v procesu podávání žádostí. Svůj externí profil můžete také kdykoli vymazat nebo nás o to požádat.

1. Žádost o konkrétní pozici, životopis nebo nevyžádaná žádost

Podáním žádosti o zaměstnání u společnosti Bizerba poskytujete společnosti Bizerba své osobní údaje. Máte možnost se ucházet o definovanou pozici. Vaše údaje budou zpřístupněny a zpracovávány pouze zaměstnanci, kteří jsou pověřeni obsazením této pozice. 

Případně můžete svůj životopis zveřejnit v systému E-Recruiting. 

Další možností pro vás je podat nevyžádanou žádost bez konkrétního odkazu na konkrétní pozici. V tomto rozsahu mohou být vaše údaje v rámci společnosti Bizerba celosvětově zpřístupňovány v rámci společnosti za účelem případných poptávek po vhodných pracovních místech.

Ve všech případech nesete odpovědnost za to, že vaše údaje jsou přesné a pravdivé. Poskytnuté údaje si můžete kdykoli prohlédnout, aktualizovat a vymazat prostřednictvím kariérního portálu na webových stránkách společnosti Bizerba. Upozorňujeme, že změny ve vašem profilu ovlivní všechny vaše aktuální žádosti. Pokud svou přihlášku smažete, nebudete již v dalším personálním procesu bráni v úvahu.
Pokud svou přihlášku stáhnete nebo nejpozději 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, budou údaje z přihlášky vymazány. Společnost Bizerba si rovněž vyhrazuje právo žádost vymazat.

2. Pozice v nabídce talentů

S vaším souhlasem může být váš profil uložen v Talent Poolu našeho elektronického náborového systému po dobu dalších 24 měsíců, a to i po ukončení výběrového řízení. Zařazením do Talent Poolu souhlasíte s tím, že vás pracovníci personálních oddělení společnosti Bizerba mohou zařadit i na jinou pozici. Budete výslovně požádáni o udělení souhlasu s uložením do Talent Poolu.
Pokud si to již nepřejete, můžete svůj profil kdykoli zablokovat, abyste k němu již neměli přístup. Svůj profil a své záznamy můžete také kdykoli aktualizovat nebo zcela vymazat.
Naším záměrem je informovat vás o nejzajímavějších pracovních nabídkách ve společnosti Bizerba. Proto vás žádáme, abyste svůj profil a údaje o žádosti v našem systému pravidelně aktualizovali. Tím, že nám poskytnete své kontaktní údaje, souhlasíte s tím, že vás společnost Bizerba může kontaktovat za účelem personálních marketingových opatření.

3. Nastavení

Pokud jste přijati, vaše údaje se přenesou ze systému E-Recruiting do systémů správy lidských zdrojů příslušné dceřiné společnosti, popř. organizační složky. Tam jsou vaše údaje uloženy a zpracovávány jako údaje zaměstnance v našich systémech správy lidských zdrojů. Vaše osobní údaje jsou nadále zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a za účelem plnění právních povinností společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Obecné informace

Zásady ochrany osobních údajů skupiny Bizerba https://www.bizerba.com/en/company/datapolicy.html se vztahují i na tuto žádost.

Kontakt pro dotazy nebo žádosti o informace

Ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů a při uplatňování vašich práv se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Své žádosti související s ochranou osobních údajů zasílejte na adresu:

datenschutzbeauftragter@bizerba.com
nebo na naši poštovní adresu s dodatkem "Data Protection Officer".